Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Türkmen Aýna Önümleri kärhanasy

Kärhananyň baş sahypasy | Türkmen Aýna Önümleri kärhanasy | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Türkmen Aýna Önümleri kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 13-11-2017
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №15478106
Guramaçylyk hukuk görnüşi Döwlet kärhanasy
Iş ugry Gurluşyk materiallary senagaty
Eýeçiligi Döwlet
Esasy önümleri Aýna we aýna önümleri
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Gökdepe etraby, Aşgabat-Daşoguz garaýolunyň 22 km
Goşmaça maglumat Ýurdumyzyň senagat pudagyny ösdürmek we alnyp barylýan gurluşyklary ýokary hilli aýna we aýna önümleri bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň "Ahal welaýatynyň Derweze etrabynda Aýna we aýna önümlerini öndürýän kärhanany gurmak hakynda" 2015-nji ýylyň 20-nji fewralynda çykaran 14130-njy kararynyň esasynda Türkmenistanyň Senagat ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň "Tepe Türkmen Inşaat ve Ticaret Anonim Şirketi" kompaniýasynyň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe obasynyň çäginde "Türkmen Aýna Önümleri" kärhanasy guruldy. Häzirki zaman tehnologiki enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu döwrebap desgada şu günki günde täze innowasion tehnologiýalaryň esasynda dünýä standartlaryna doly laýyk gelýän "Float"aýnasynyň we dürli görnüşli çüýşe gaplarynyň önümçili ýola goýuldy. "Türkmen Aýna Önümleri" kärhanasy 24 gektar meýdany tutýar we onuň ýyllyk önümçilik kuwwaty: - 7 200 000 inedördül metr bolan dury aýna; - 1 000 000 inedördül metr bolan tonirlenen aýna; - 300 000 inedördül metr bolan taplanan aýna; - 100 000 inedördül metr bolan laminirlenen aýna; - 400 000 inedördül metr bolan aýna paketleri.
Önümler | Türkmen Aýna Önümleri kärhanasy | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Türkmen Aýna Önümleri kärhanasy | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Garaýew Döwletmämmet

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Şekil ýüklendi
Türkmen Aýna Önümleri kärhanasy | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan