Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Ruhabat Dokma Toplumy

Kärhananyň baş sahypasy | Ruhabat Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Ruhabat Dokma Toplumy
Esaslandyrylan Senesi 31-05-2010
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Döwlet kärhanasy
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Döwlet
Esasy önümleri Çig we boýalan nah matalar, nah ýüplükler
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etrap, Aşgabat-Türkmenbaşy aýlaw ýoly 16km
Goşmaça maglumat Ruhabat Dokma Toplumy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 31.05.2010 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan "döwlet kärhanasy" guramaçylyk-hukuk görnüşinde hasaba alyndy. Fabrikamyz ýokary hilli çig we boýalan nah matalary hem-de nah ýüplükleri öndürmekde öňdebaryjy ýewropanyň enjamlary bilen ornaşdyrylan.
Önümler | Ruhabat Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Ruhabat Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Useýinkuliýew Merdan Saparmyradowiç

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Ruhabat Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan