Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Hukukçy Hyzmatdaş HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Hukukçy Hyzmatdaş HJ | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Hukukçy Hyzmatdaş hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 13-05-2014
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Türkmenistanyň çäginde hukuk hyzmatlary
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Atamyrat Nyýazow şaýoly 157
Goşmaça maglumat 2014-nji ýylda döredilen “Hukukçy Hyzmatdaş” hukuk kompaniýasy Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara hukugyna laýyklykda ähli hukuk meseleleri boýunça tejribeli aklawçylary öz içine alýan öňdebaryjy kompaniýalarynyň biridir.
Önümler | Hukukçy Hyzmatdaş HJ | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Hukukçy Hyzmatdaş HJ | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde hukuk we maslahat beriş hyzmatlary.
  • Türkmenistanyň çäginde kärhanalary hasaba almak, gaýtadan hasaba almak we ýatyrmak boýunça hukuk hyzmatlary.
  • Resminamalaryň hukuk auditi.
  • Raýat-hukuk şertnamalaryny işläp düzmek, barlamak we taýýarlamak.
  • Arbitraž hyzmatlary.
  • Türkmenistanyň çäginde daşary ýurtly kompaniýalaryň şahamçalaryny we wekilhanalaryny hasaba almak, gaýtadan hasaba almak we ýatyrmak boýunça hukuk hyzmatlary.

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Taganow Serdar Bäşimowiç

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Hukukçy Hyzmatdaş HJ | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan